Instalacja

Instalacja automatyczna

Celem skrócenia czasu potrzebnego na instalację oraz konfigurację systemu wykorzystamy PiBakery

PiBakery umożliwia automatyczną instalację systemu oraz późniejszą konfigurację. Dzięki temu po zakończonym procesie instalacji oraz konfiguracji uzyskasz w pełni działający sensor rejestrujący oraz wysyłający zmierzone wartości do serwisu airmonitor.pl

 1. Pobieramy przepis, który następnie należy zaimportować w PiBakery Import przepisu w PiBakery

 2. Zmień SSID sieci wifi (pi) oraz klucz dostępu (h0m3a1rm0n1t0r!) Zmiana SSID wifi oraz hasła

 3. Zapisz obraz ( dla Raspberry Pi 0 W sugeruję obraz lite ) Zapis przepisu na karcie microsd

 4. Utwórz plik tekstowy o nazwie airmonitor.txt na karcie microsd i umieść w nim Zrzut ekranu prezentujący partycję boot z plikiem airmonitor.txt
  • pierwsza linia - szerokość geograficzna (latitude) umiejscowienia sensora
  • druga linia - długość geograficzna (longitude) umiejscowienia sensora.

Szerokość jak i długość geograficzną możesz znaleźć korzystając http://mapa.airmonitor.pl. Kliknij w miejsce na mapie a w dymku znajdziesz szerokość oraz długość geograficzną.

Przykład prawidłowo wypełnionego pliku airmonitor.txt, pamiętaj aby umieścić dane geograficzne umiejscowienia sensora!: Plik airmonitor.txt

 1. Wyciągnij kartę microsd z czytnika i umieść ją w Raspberry Pi, podłącz zasilanie.

Teraz nastąpi proces instalacji oraz konfiguracji systemu oraz sensora. Wszystkie zautomatyzowane czynności powinny zakończyć się w przeciągu godziny. Po automatycznym restarcie sensor zacznie wysyłać dane.

 1. Wypełnij formularz wykorzystując wcześniej zapisane wartości szerokości i długości geograficznej. Bez wypełnienia formularza mapa nie zostanie zaktualizowana o Twój sensor. W przeciągu kilku godzin zauważysz na mapie uruchomiony przez Ciebie sensor oznaczony pinezką.

Źródła wszystkich skryptów znajdziesz na GitHub

Instalacja manualna dla sensorów SDS (Raspbian Stretch)*

sudo su
cp /etc/default/keyboard /etc/default/keyboard.bk
sed -i '/XKBLAYOUT/s/gb/us/g' /etc/default/keyboard
cp /boot/cmdline.txt /boot/cmdline.txt.bk
cp /boot/config.txt /boot/config.txt.bk
echo "dtoverlay=pi3-disable-bt" >> /boot/config.txt
echo "dtparam=i2c_arm=on" >> /boot/config.txt
echo "enable_uart=1" >> /boot/config.txt
sed -i 's/fsck.repair=yes/fsck.repair=yes fsck.mode=force/g' /boot/cmdline.txt
sed -i 's/console=serial0,115200 //g' /boot/cmdline.txt
echo "i2c-dev" >> /etc/modules

apt-get update
apt-get upgrade -y
apt-get install htop dos2unix vim apt-show-versions mailutils exfat-fuse exfat-utils screen curl wiringpi i2c-tools aptitude watchdog zlib1g-dev cmake make gcc g++ libssl-dev git libcurl4-openssl-dev libusb-dev libudev-dev libffi-dev python3.5 python3.5-dev python3-pip -y
apt-get remove libboost-dev libboost-thread-dev libboost-system-dev libboost-atomic-dev libboost-regex-dev libboost-date-time1.62-dev libboost-date-time1.62.0 libboost-atomic1.62.0 libboost-regex1.62.0 libboost-iostreams1.62.0 libboost-serialization1.62-dev libboost-serialization1.62.0 libboost-system1.62-dev libboost-system1.62.0 libboost-thread1.62-dev libboost-thread1.62.0 libboost1.62-dev build-essential tk-dev libncurses5-dev libncursesw5-dev libreadline6-dev libdb5.3-dev libgdbm-dev libsqlite3-dev libssl-dev libbz2-dev libexpat1-dev liblzma-dev -y

pip3 install -U pip
pip3 install -U setuptools
pip3 install -U pyserial
pip3 install -U requests
pip3 install -U RPi.bme280
pip3 install -U configparser
pip3 install -U urllib3
pip3 install -U cffi
pip3 install -U python-miio

mkdir /etc/configuration
mkdir /mnt/ramdisk_ram0
cd /etc/configuration
wget https://raw.githubusercontent.com/airmonitor/home_air_monitor/master/configuration.data
wget https://raw.githubusercontent.com/airmonitor/home_air_monitor/master/sds011.py
wget https://raw.githubusercontent.com/airmonitor/home_air_monitor/master/smog_monitor.py
wget https://raw.githubusercontent.com/airmonitor/home_air_monitor/master/OTA.sh
wget https://raw.githubusercontent.com/airmonitor/home_air_monitor/master/on_reboot.sh

chmod +x /etc/configuration/*.py
chmod +x /etc/configuration/*.sh
echo "tmpfs          /mnt/ramdisk_ram0    tmpfs  nodev,nosuid,size=1M 0 0" >> /etc/fstab

sed -i 's/#watchdog-device/watchdog-device/g' /etc/watchdog.conf
sed -i 's/#max-load-1/max-load-1/g' /etc/watchdog.conf
echo "watchdog-timeout=15" >> /etc/watchdog.conf
echo "bcm2835_wdt" >> /etc/modules
echo "WantedBy=multi-user.target" >> /lib/systemd/system/watchdog.service
echo "kernel.panic = 10" >> /etc/sysctl.conf
systemctl enable watchdog

(crontab -l 2>/dev/null; echo "*/5 * * * * /etc/configuration/smog_monitor.py") | crontab -
(crontab -l 2>/dev/null; echo "@reboot /etc/configuration/on_reboot.sh") | crontab -
(crontab -l 2>/dev/null; echo "59 23 * * * /etc/configuration/OTA.sh") | crontab -

Instalacja manualna dla sensorów PMS*

sudo su
cp /etc/default/keyboard /etc/default/keyboard.bk
sed -i '/XKBLAYOUT/s/gb/us/g' /etc/default/keyboard
cp /boot/cmdline.txt /boot/cmdline.txt.bk
cp /boot/config.txt /boot/config.txt.bk
echo "dtoverlay=pi3-disable-bt" >> /boot/config.txt
echo "dtparam=i2c_arm=on" >> /boot/config.txt
echo "enable_uart=1" >> /boot/config.txt
sed -i 's/fsck.repair=yes/fsck.repair=yes fsck.mode=force/g' /boot/cmdline.txt
sed -i 's/console=serial0,115200 //g' /boot/cmdline.txt
echo "i2c-dev" >> /etc/modules

apt-get update
apt-get upgrade -y
apt-get install htop dos2unix vim apt-show-versions mailutils exfat-fuse exfat-utils screen curl wiringpi i2c-tools aptitude watchdog zlib1g-dev cmake make gcc g++ libssl-dev git libcurl4-openssl-dev libusb-dev libudev-dev libffi-dev python3.5 python3.5-dev python3-pip -y
apt-get remove libboost-dev libboost-thread-dev libboost-system-dev libboost-atomic-dev libboost-regex-dev libboost-date-time1.62-dev libboost-date-time1.62.0 libboost-atomic1.62.0 libboost-regex1.62.0 libboost-iostreams1.62.0 libboost-serialization1.62-dev libboost-serialization1.62.0 libboost-system1.62-dev libboost-system1.62.0 libboost-thread1.62-dev libboost-thread1.62.0 libboost1.62-dev build-essential tk-dev libncurses5-dev libncursesw5-dev libreadline6-dev libdb5.3-dev libgdbm-dev libsqlite3-dev libssl-dev libbz2-dev libexpat1-dev liblzma-dev -y

pip3 install -U pip
pip3 install -U setuptools
pip3 install -U pyserial
pip3 install -U requests
pip3 install -U RPi.bme280
pip3 install -U configparser
pip3 install -U urllib3
pip3 install -U cffi
pip3 install -U python-miio

mkdir /etc/configuration
mkdir /mnt/ramdisk_ram0
cd /etc/configuration
wget https://raw.githubusercontent.com/airmonitor/home_air_monitor/master/configuration.data
wget https://raw.githubusercontent.com/airmonitor/home_air_monitor/master/running-pms.py
wget https://raw.githubusercontent.com/airmonitor/home_air_monitor/master/OTA.sh
wget https://raw.githubusercontent.com/airmonitor/home_air_monitor/master/on_reboot.sh

chmod +x /etc/configuration/*.py
chmod +x /etc/configuration/*.sh
echo "tmpfs          /mnt/ramdisk_ram0    tmpfs  nodev,nosuid,size=1M 0 0" >> /etc/fstab

sed -i 's/#watchdog-device/watchdog-device/g' /etc/watchdog.conf
sed -i 's/#max-load-1/max-load-1/g' /etc/watchdog.conf
echo "watchdog-timeout=15" >> /etc/watchdog.conf
echo "bcm2835_wdt" >> /etc/modules
echo "WantedBy=multi-user.target" >> /lib/systemd/system/watchdog.service
echo "kernel.panic = 10" >> /etc/sysctl.conf
systemctl enable watchdog

(crontab -l 2>/dev/null; echo "*/5 * * * * /etc/configuration/running-pms.py") | crontab -
(crontab -l 2>/dev/null; echo "@reboot /etc/configuration/on_reboot.sh") | crontab -
(crontab -l 2>/dev/null; echo "59 23 * * * /etc/configuration/OTA.sh") | crontab -

Pamiętaj aby podmienić długość oraz szerokość geograficzną w pliku /etc/configuration/configuration.data oraz wypełnić formularz jeśli chcesz aby upublicznić Twoje pomiary